پارس سازه انرژی البرز

کپ فولادی A105 ساکت استاندارد ASME B16-11

کاتالوگ وجود ندارد

kop1-saket.jpg
@title

آلیاژ

A105 -

نوع کپ

فشار قوی -

جنس

کربن استیل -

استاندارد

ASME -قیمت کپ فولادی A105 ساکت کلاس #3000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
CAP A105 SW 3000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4 اینچ

ریال 1100000

97/11/16

3.8 اینچ

ریال 1100000

97/11/16

1.2 اینچ

ریال 1100000

97/11/16

3.4 اینچ

ریال 1400000

97/11/16

1 اینچ

ریال 1800000

97/11/16

1.4 1 اینچ

ریال 2000000

97/11/16

1.2 1 اینچ

ریال 3300000

97/11/16

2 اینچ

ریال 6000000

97/11/16

1.2 2 اینچ

ریال 9900000

97/11/16

3 اینچ

ریال 15000000

97/11/16

4 اینچ

ریال 4227570

97/08/21

قیمت کپ فولادی A105 ساکت کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
CAP A105 SW 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت کپ فولادی A105 ساکت کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
CAP A105 SW 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت کپ فولادی A105 ساکت کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
CAP A105 SW 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت کپ فولادی A105 ساکت کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
CAP A105 SW 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت کپ فولادی A105 ساکت کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
CAP A105 SW 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت کپ فولادی A105 ساکت کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
CAP A105 SW 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت کپ فولادی A105 ساکت کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
CAP A105 SW 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت کپ فولادی A105 ساکت کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
CAP A105 SW 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت کپ فولادی A105 ساکت کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
CAP A105 SW 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت کپ فولادی A105 ساکت کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
CAP A105 SW 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت کپ فولادی A105 ساکت کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
CAP A105 SW 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4 اینچ

ریال 850000

97/11/16

3.8 اینچ

ریال 900000

97/11/16

1.2 اینچ

ریال 1300000

97/11/16

3.4 اینچ

ریال 1900000

97/11/16

1 اینچ

ریال 3300000

97/11/16

1.4 1 اینچ

ریال 5750000

97/11/16

1.2 1 اینچ

ریال 8300000

97/11/16

2 اینچ

ریال 13700000

97/11/16

1.2 2 اینچ

ریال 29500000

97/11/16

3 اینچ

ریال 42500000

97/11/16

4 اینچ

97/08/21