پارس سازه انرژی البرز

نیم بوشن فولادی A105 ساکت استاندارد ASME B16-11

کاتالوگ وجود ندارد

nimboshen12.jpg
@title @title @title

آلیاژ

A105 -

نوع نیم بوشن

فشار قوی -

جنس

کربن استیل -

استاندارد

ASME -قیمت نیم بوشن فولادی A105 ساکت کلاس #3000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
HALF COUPLING A105 SW 3000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4 اینچ

ریال 1000000

1397/9/18

3.8 اینچ

ریال 1000000

1397/9/18

1.2 اینچ

ریال 1200000

1397/9/18

3.4 اینچ

ریال 1450000

1397/9/18

1 اینچ

ریال 1950000

1397/9/18

1.4 1 اینچ

ریال 2100000

1397/9/18

1.2 1 اینچ

ریال 3700000

1397/9/18

2 اینچ

ریال 5800000

1397/9/18

1.2 2 اینچ

ریال 9900000

1397/9/18

3 اینچ

ریال 16000000

1397/9/18

4 اینچ

ریال 4329220

1397/9/18

قیمت نیم بوشن فولادی A105 ساکت کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
HALF COUPLING A105 SW 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت نیم بوشن فولادی A105 ساکت کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
HALF COUPLING A105 SW 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت نیم بوشن فولادی A105 ساکت کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
HALF COUPLING A105 SW 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت نیم بوشن فولادی A105 ساکت کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
HALF COUPLING A105 SW 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت نیم بوشن فولادی A105 ساکت کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
HALF COUPLING A105 SW 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت نیم بوشن فولادی A105 ساکت کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
HALF COUPLING A105 SW 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت نیم بوشن فولادی A105 ساکت کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
HALF COUPLING A105 SW 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت نیم بوشن فولادی A105 ساکت کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
HALF COUPLING A105 SW 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت نیم بوشن فولادی A105 ساکت کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
HALF COUPLING A105 SW 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت نیم بوشن فولادی A105 ساکت کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
HALF COUPLING A105 SW 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت نیم بوشن فولادی A105 ساکت کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
HALF COUPLING A105 SW 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4 اینچ

ریال 1450000

3.8 اینچ

ریال 1450000

1.2 اینچ

ریال 1450000

1397/9/18

3.4 اینچ

ریال 1900000

1397/9/18

1 اینچ

ریال 2850000

1397/9/18

1.4 1 اینچ

ریال 3600000

1397/9/18

1.2 1 اینچ

ریال 5650000

1397/9/18

2 اینچ

ریال 10000000

1397/9/18

1.2 2 اینچ

ریال 15400000

3 اینچ

4 اینچ