پارس سازه انرژی البرز

مهره ماسوره فولادی A105 دنده استاندارد ASME B16-11

کاتالوگ وجود ندارد

mohreh2.jpg
@title @title @title

آلیاژ

A105 -

رنج جدول

1/4-4 رزوه ای -

نوع مهره و ماسوره

فشار قوی -

استاندارد

ASME -قیمت مهره ماسوره فولادی A105 دنده کلاس #3000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
UNION A105 NPT 3000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4 اینچ

ریال 5230000

97/11/15

3.8 اینچ

ریال 5230000

97/11/15

1.2 اینچ

ریال 5000000

97/11/15

3.4 اینچ

ریال 5500000

97/11/15

1 اینچ

ریال 6500000

97/11/15

1.4 1 اینچ

ریال 13110000

97/11/15

1.2 1 اینچ

ریال 15810000

97/11/15

1.2 2 اینچ

ریال 44250000

97/11/15

2 اینچ

ریال 19600000

97/11/15

3 اینچ

ریال 69560000

97/11/15

4 اینچ

ریال 142270000

97/11/15

قیمت مهره ماسوره فولادی A105 دنده کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
CAP A105 NPT 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت مهره ماسوره فولادی A105 دنده کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
CAP A105 NPT 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت مهره ماسوره فولادی A105 دنده کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
CAP A105 NPT 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت مهره ماسوره فولادی A105 دنده کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
CAP A105 NPT 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت مهره ماسوره فولادی A105 دنده کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
CAP A105 NPT 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت مهره ماسوره فولادی A105 دنده کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
CAP A105 NPT 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت مهره ماسوره فولادی A105 دنده کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
CAP A105 NPT 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت مهره ماسوره فولادی A105 دنده کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
CAP A105 NPT 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت مهره ماسوره فولادی A105 دنده کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
CAP A105 NPT 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت مهره ماسوره فولادی A105 دنده کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
CAP A105 NPT 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت مهره ماسوره فولادی A105 دنده کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
CAP A105 NPT 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4 اینچ

ریال 910000

97/11/15

3.8 اینچ

ریال 1100000

97/11/15

1.2 اینچ

ریال 1500000

97/11/15

3.4 اینچ

ریال 2100000

97/11/15

1 اینچ

ریال 2700000

97/11/15

1.4 1 اینچ

ریال 3350000

97/11/15

1.2 1 اینچ

ریال 5550000

97/11/15

2 اینچ

ریال 8700000

97/11/15

1.2 2 اینچ

ریال 14200000

97/11/15

3 اینچ

ریال 44100000

97/11/15

4 اینچ

ریال 56650000

97/11/15