پارس سازه انرژی البرز

سه راه فولادی A105 دنده استاندارد ASME B16-11

کاتالوگ وجود ندارد

serah.jpg
@title @title @title @title

آلیاژ

A105 -

نوع سه راه

فشار قوی - جوشی -

جنس

کربن استیل -

نوع درز

درز دار -

استاندارد

ASME -قیمت سه راه فولادی A105 دنده کلاس #3000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
TEE A105 NPT 3000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4 اینچ

ریال 3480000

97/11/15

3.8 اینچ

ریال 3770000

97/11/15

1.2 اینچ

ریال 4190000

97/11/15

3.4 اینچ

ریال 6060000

97/11/15

1 اینچ

ریال 9830000

97/11/15

1.4 1 اینچ

ریال 13810000

97/11/15

1.2 1 اینچ

ریال 23660000

97/11/15

2 اینچ

ریال 31950000

97/11/15

1.2 2 اینچ

ریال 59180000

97/11/15

3 اینچ

ریال 98120000

97/11/15

4 اینچ

ریال 184180000

97/11/15

قیمت سه راه فولادی A105 دنده کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
TEE A105 NPT 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت سه راه فولادی A105 دنده کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
TEE A105 NPT 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت سه راه فولادی A105 دنده کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
TEE A105 NPT 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت سه راه فولادی A105 دنده کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
TEE A105 NPT 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت سه راه فولادی A105 دنده کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
TEE A105 NPT 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت سه راه فولادی A105 دنده کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
TEE A105 NPT 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت سه راه فولادی A105 دنده کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
TEE A105 NPT 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت سه راه فولادی A105 دنده کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
TEE A105 NPT 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت سه راه فولادی A105 دنده کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
TEE A105 NPT 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت سه راه فولادی A105 دنده کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
TEE A105 NPT 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت سه راه فولادی A105 دنده کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
TEE A105 NPT 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4 اینچ

ریال 2850000

97/11/15

3.8 اینچ

ریال 3150000

97/11/15

1.2 اینچ

ریال 4550000

97/11/15

3.4 اینچ

ریال 7350000

97/11/15

1 اینچ

ریال 10300000

97/11/15

1.4 1 اینچ

ریال 17660000

97/11/15

1.2 1 اینچ

ریال 23850000

97/11/15

2 اینچ

ریال 44200000

97/11/15

1.2 2 اینچ

ریال 73300000

97/11/15

3 اینچ

ریال 131800000

97/11/15

4 اینچ

ریال 137500000

97/11/15