پارس سازه انرژی البرز

سه راه تبدیلی فولادی A105 دنده استاندارد ASME B16-11

کاتالوگ وجود ندارد

3rah-t1.jpg
@title @title @title

آلیاژ

A105 -

رنج جدول

1/4-4 رزوه ای -

نوع سه راه

فشار قوی -

جنس

کربن استیل -

استاندارد

ASME -قیمت سه راه تبدیلی فولادی A105 دنده کلاس #3000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
RED TEE A105 NPT 3000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4 اینچ

ریال 5300000

97/11/15

3.8 اینچ

ریال 5300000

97/11/15

1.2 اینچ

ریال 5300000

97/11/15

3.4 اینچ

ریال 7600000

97/11/15

1 اینچ

ریال 13610000

97/11/15

1.4 1 اینچ

ریال 19110000

97/11/15

1.2 1 اینچ

ریال 32770000

97/11/15

2 اینچ

ریال 44270000

97/11/15

1.2 2 اینچ

ریال 81940000

97/11/15

3 اینچ

ریال 135850000

97/11/15

4 اینچ

ریال 255040000

97/11/15

قیمت سه راه تبدیلی فولادی A105 دنده کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
UNION A105 NPT 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت سه راه تبدیلی فولادی A105 دنده کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
UNION A105 NPT 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت سه راه تبدیلی فولادی A105 دنده کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
UNION A105 NPT 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت سه راه تبدیلی فولادی A105 دنده کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
UNION A105 NPT 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت سه راه تبدیلی فولادی A105 دنده کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
UNION A105 NPT 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت سه راه تبدیلی فولادی A105 دنده کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
UNION A105 NPT 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت سه راه تبدیلی فولادی A105 دنده کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
UNION A105 NPT 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت سه راه تبدیلی فولادی A105 دنده کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
UNION A105 NPT 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت سه راه تبدیلی فولادی A105 دنده کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
UNION A105 NPT 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت سه راه تبدیلی فولادی A105 دنده کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
UNION A105 NPT 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت سه راه تبدیلی فولادی A105 دنده کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
UNION A105 NPT 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4 اینچ

ریال 4400000

97/11/15

3.8 اینچ

ریال 4400000

97/11/15

1.2 اینچ

ریال 5450000

97/11/15

1 اینچ

ریال 10400000

97/11/15

3.4 اینچ

ریال 9450000

97/11/15

1.4 1 اینچ

ریال 12900000

97/11/15

1.2 1 اینچ

ریال 15400000

97/11/15

2 اینچ

ریال 41300000

97/11/15

1.2 2 اینچ

97/08/19

3 اینچ

ریال 131800000

97/11/15

4 اینچ

97/08/19