پارس سازه انرژی البرز

توپیچ رو پیچ فولادی A105 دنده استاندارد ASME B16-11

کاتالوگ وجود ندارد

topich2.jpg
@title @title @title @title

آلیاژ

A105 -

استاندارد

ASME -قیمت توپیچ رو پیچ فولادی A105 دنده کلاس #3000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4 اینچ

ریال 900000

97/11/15

3.8 اینچ

ریال 900000

97/11/15

1.2 اینچ

ریال 1100000

97/11/15

3.4 اینچ

ریال 1540000

97/11/15

1 اینچ

ریال 2190000

97/11/15

1.4 1 اینچ

ریال 3000000

97/11/15

1.2 1 اینچ

ریال 3550000

97/11/15

2 اینچ

ریال 5690000

97/11/15

1.2 2 اینچ

ریال 11070000

97/11/15

3 اینچ

ریال 17510000

97/11/15

4 اینچ

ریال 33650000

97/11/15