پارس سازه انرژی البرز

اتصال گیرنده تردولت فولادی A105 دنده استاندارد ASME B16-11

کاتالوگ وجود ندارد

tredolt.jpg
@title @title @title @title @title @title

آلیاژ

A105 -

نوع تردولت

فشار قوی -

استاندارد

ASME -قیمت اتصال گیرنده (تردولت) فولادی A105 دنده کلاس #3000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
OUTLET REDUCING A105 NPT 3000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4 اینچ

ریال 2500000

1398/2/24

3.8 اینچ

ریال 2500000

1398/2/24

1.2 اینچ

ریال 2700000

1397/9/18

3.4 اینچ

ریال 3000000

1397/9/18

1 اینچ

ریال 3600000

1397/9/18

1.4 1 اینچ

ریال 4800000

1397/9/18

1.2 1 اینچ

ریال 6500000

1397/9/18

2 اینچ

ریال 9000000

1397/9/18

1.2 2 اینچ

ریال 13500000

1397/9/18

3 اینچ

ریال 19000000

1397/9/18

4 اینچ

ریال 28000000

1397/9/18

قیمت اتصال گیرنده ( تردولت) فولادی A105 دنده کلاس # 6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
OUTLET REDUCING A105 NPT 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت اتصال گیرنده ( تردولت) فولادی A105 دنده کلاس # 6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
OUTLET REDUCING A105 NPT 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت اتصال گیرنده ( تردولت) فولادی A105 دنده کلاس # 6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
OUTLET REDUCING A105 NPT 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت اتصال گیرنده ( تردولت) فولادی A105 دنده کلاس # 6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
OUTLET REDUCING A105 NPT 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت اتصال گیرنده ( تردولت) فولادی A105 دنده کلاس # 6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
OUTLET REDUCING A105 NPT 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت اتصال گیرنده ( تردولت) فولادی A105 دنده کلاس # 6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
OUTLET REDUCING A105 NPT 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت اتصال گیرنده ( تردولت) فولادی A105 دنده کلاس # 6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
OUTLET REDUCING A105 NPT 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت اتصال گیرنده ( تردولت) فولادی A105 دنده کلاس # 6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
OUTLET REDUCING A105 NPT 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت اتصال گیرنده ( تردولت) فولادی A105 دنده کلاس # 6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
OUTLET REDUCING A105 NPT 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت اتصال گیرنده ( تردولت) فولادی A105 دنده کلاس # 6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
OUTLET REDUCING A105 NPT 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت اتصال گیرنده ( تردولت) فولادی A105 دنده کلاس # 6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
OUTLET REDUCING A105 NPT 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4 اینچ

ریال 3400000

1397/9/18

3.8 اینچ

ریال 3400000

1397/9/18

1.2 اینچ

ریال 3400000

1397/9/18

3.4 اینچ

ریال 3750000

1397/9/18

1 اینچ

ریال 5250000

1397/9/18

1.4 1 اینچ

ریال 7300000

1397/9/18

1.2 1 اینچ

ریال 10200000

1397/9/18

2 اینج

ریال 15500000

1397/9/18

1.2 2 اینچ

ریال 21000000

1397/9/18

3 اینچ

ریال 96250000

4 اینچ

1397/9/18