پارس سازه انرژی البرز

بوشن فولادی A105 دنده استاندارد ASME B16-11

کاتالوگ وجود ندارد

boshen2.jpg
@title @title @title @title

آلیاژ

A105 -

نوع بوشن

فشار قوی -

استاندارد

ASME -قیمت بوشن فولادی A105 دنده کلاس #3000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
FULL COUPLING A105 NPT 3000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4 اینچ

ریال 800000

97/11/15

3.8 اینچ

ریال 800000

97/11/15

1.2 اینچ

ریال 1000000

97/11/15

3.4 اینچ

ریال 1450000

97/11/15

1 اینچ

ریال 2100000

97/11/15

1.4 1 اینچ

ریال 3300000

97/11/15

1.2 1 اینچ

ریال 4800000

97/11/15

2 اینچ

ریال 6300000

97/11/15

1.2 2 اینچ

ریال 11000000

97/11/15

3 اینچ

ریال 16000000

97/11/15

4 اینچ

ریال 32000000

97/11/15

قیمت بوشن فولادی A105 دنده کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
RED COUPLING A105 NPT 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت بوشن فولادی A105 دنده کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
RED COUPLING A105 NPT 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت بوشن فولادی A105 دنده کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
RED COUPLING A105 NPT 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت بوشن فولادی A105 دنده کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
RED COUPLING A105 NPT 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت بوشن فولادی A105 دنده کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
RED COUPLING A105 NPT 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت بوشن فولادی A105 دنده کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
RED COUPLING A105 NPT 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت بوشن فولادی A105 دنده کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
RED COUPLING A105 NPT 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت بوشن فولادی A105 دنده کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
RED COUPLING A105 NPT 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت بوشن فولادی A105 دنده کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
RED COUPLING A105 NPT 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت بوشن فولادی A105 دنده کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
RED COUPLING A105 NPT 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت بوشن فولادی A105 دنده کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
RED COUPLING A105 NPT 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4 اینچ

97/08/19

3.8 اینچ

97/08/19

1.2 اینچ

ریال 2500000

97/11/15

3.4 اینچ

ریال 3000000

97/11/15

1 اینچ

ریال 4500000

97/11/15

1.4 1 اینچ

97/08/19

1.2 1 اینچ

97/08/19

2 اینچ

97/08/19

1.2 2 اینچ

97/08/19

3 اینچ

97/08/19

4 اینچ

97/08/19