پارس سازه انرژی البرز

بوشن تبدیلی فولادی A105 ساکت استاندارد ASME B16-11

کاتالوگ وجود ندارد

boshen-t4.jpg
@title @title @title

آلیاژ

A105 -

نوع بوشن

فشار قوی -

جنس

کربن استیل -

استاندارد

ASME -قیمت بوشن تبدیلی فولادی A105 ساکت کلاس #3000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
RED COUPLING A105 SW 3000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4 اینچ

ریال 216140

97/08/21

3.8 اینچ

ریال 1400000

97/11/17

1.2 اینچ

ریال 1500000

97/11/17

3.4 اینچ

ریال 1800000

97/11/17

1 اینچ

ریال 2450000

97/11/17

1.4 1 اینچ

ریال 2600000

97/11/17

1.2 1 اینچ

ریال 4600000

97/11/17

2 اینچ

ریال 7200000

97/11/17

1.2 2 اینچ

ریال 12000000

97/11/17

3 اینچ

ریال 20000000

97/11/17

4 اینچ

ریال 5627130

97/08/21

قیمت بوشن تبدیلی فولادی A105 ساکت کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
RED COUPLING A105 SW 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت بوشن تبدیلی فولادی A105 ساکت کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
RED COUPLING A105 SW 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت بوشن تبدیلی فولادی A105 ساکت کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
RED COUPLING A105 SW 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت بوشن تبدیلی فولادی A105 ساکت کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
RED COUPLING A105 SW 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت بوشن تبدیلی فولادی A105 ساکت کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
RED COUPLING A105 SW 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت بوشن تبدیلی فولادی A105 ساکت کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
RED COUPLING A105 SW 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت بوشن تبدیلی فولادی A105 ساکت کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
RED COUPLING A105 SW 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت بوشن تبدیلی فولادی A105 ساکت کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
RED COUPLING A105 SW 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت بوشن تبدیلی فولادی A105 ساکت کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
RED COUPLING A105 SW 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت بوشن تبدیلی فولادی A105 ساکت کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
RED COUPLING A105 SW 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت بوشن تبدیلی فولادی A105 ساکت کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
RED COUPLING A105 SW 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4 اینچ

97/08/21

3.8 اینچ

97/08/21

1.2 اینچ

97/08/21

3.4 اینچ

ریال 3000000

97/11/17

1 اینچ

ریال 3900000

97/11/17

1.4 1 اینچ

97/08/21

1.2 1 اینچ

ریال 7300000

97/11/17

2 اینچ

ریال 13000000

97/11/17

1.2 2 اینچ

97/08/21

3 اینچ

97/08/21

4 اینچ

97/08/21