پارس سازه انرژی البرز

بوشن تبدیلی فولادی A105 ساکت استاندارد ASME B16-11

کاتالوگ وجود ندارد

boshen-t4.jpg
@title @title @title

آلیاژ

A105 -

نوع بوشن

فشار قوی -

جنس

کربن استیل -

استاندارد

ASME -قیمت بوشن تبدیلی فولادی A105 ساکت کلاس #3000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
RED COUPLING A105 SW 3000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4 اینچ

ریال 216140

1397/9/18

3.8 اینچ

ریال 1400000

1397/9/18

1.2 اینچ

ریال 1500000

1397/9/18

3.4 اینچ

ریال 1800000

1397/9/18

1 اینچ

ریال 2450000

1397/9/18

1.4 1 اینچ

ریال 2600000

1397/9/18

1.2 1 اینچ

ریال 4600000

1397/9/18

2 اینچ

ریال 7200000

1397/9/18

1.2 2 اینچ

ریال 12000000

1397/9/18

3 اینچ

ریال 20000000

1397/9/18

4 اینچ

ریال 5627130

1397/9/18

قیمت بوشن تبدیلی فولادی A105 ساکت کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
RED COUPLING A105 SW 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت بوشن تبدیلی فولادی A105 ساکت کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
RED COUPLING A105 SW 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت بوشن تبدیلی فولادی A105 ساکت کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
RED COUPLING A105 SW 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت بوشن تبدیلی فولادی A105 ساکت کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
RED COUPLING A105 SW 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت بوشن تبدیلی فولادی A105 ساکت کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
RED COUPLING A105 SW 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت بوشن تبدیلی فولادی A105 ساکت کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
RED COUPLING A105 SW 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت بوشن تبدیلی فولادی A105 ساکت کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
RED COUPLING A105 SW 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت بوشن تبدیلی فولادی A105 ساکت کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
RED COUPLING A105 SW 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت بوشن تبدیلی فولادی A105 ساکت کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
RED COUPLING A105 SW 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت بوشن تبدیلی فولادی A105 ساکت کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
RED COUPLING A105 SW 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت بوشن تبدیلی فولادی A105 ساکت کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
RED COUPLING A105 SW 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4 اینچ

3.8 اینچ

1.2 اینچ

3.4 اینچ

ریال 3000000

1397/9/18

1 اینچ

ریال 3900000

1397/9/18

1.4 1 اینچ

1.2 1 اینچ

ریال 7300000

1397/9/18

2 اینچ

ریال 13000000

1397/9/18

1.2 2 اینچ

3 اینچ

4 اینچ