پارس سازه انرژی البرز

بوشن تبدیلی فولادی A105 دنده استاندارد ASME B16-11

کاتالوگ وجود ندارد

boshen-t2.jpg
@title @title

آلیاژ

A105 -

نوع بوشن

فشار قوی -

استاندارد

ASME -قیمت بوشن تبدیلی فولادی A105 دنده کلاس #3000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
RED COUPLING A105 NPT 3000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4 اینچ

ریال 179760

97/08/19

3.8 اینچ

ریال 1000000

97/11/15

1.2 اینچ

ریال 1250000

97/11/15

3.4 اینچ

ریال 1800000

97/11/15

1 اینچ

ریال 2600000

97/11/15

1.4 1 اینچ

ریال 4000000

97/11/15

1.2 1 اینچ

ریال 6000000

97/11/15

2 اینچ

ریال 8000000

97/11/15

1.2 2 اینچ

ریال 13500000

97/11/15

3 اینچ

ریال 20000000

97/11/15

4 اینچ

ریال 39500000

97/11/15

قیمت بوشن تبدیلی فولادی A105 دنده کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
HALF COUPLING A105 NPT 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت بوشن تبدیلی فولادی A105 دنده کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
HALF COUPLING A105 NPT 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت بوشن تبدیلی فولادی A105 دنده کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
HALF COUPLING A105 NPT 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت بوشن تبدیلی فولادی A105 دنده کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
HALF COUPLING A105 NPT 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت بوشن تبدیلی فولادی A105 دنده کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
HALF COUPLING A105 NPT 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت بوشن تبدیلی فولادی A105 دنده کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
HALF COUPLING A105 NPT 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت بوشن تبدیلی فولادی A105 دنده کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
HALF COUPLING A105 NPT 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت بوشن تبدیلی فولادی A105 دنده کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
HALF COUPLING A105 NPT 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت بوشن تبدیلی فولادی A105 دنده کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
HALF COUPLING A105 NPT 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت بوشن تبدیلی فولادی A105 دنده کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
HALF COUPLING A105 NPT 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

قیمت بوشن تبدیلی فولادی A105 دنده کلاس #6000 ابعاد و اندازه بر اساس استاندارد ASME B16-11
HALF COUPLING A105 NPT 6000# DIMENTION ACC TO ASME B16.11

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

1.4 اینچ

ریال 600000

97/11/15

3.8 اینچ

ریال 600000

97/11/15

1.2 اینچ

ریال 880000

97/11/15

3.4 اینچ

ریال 1450000

97/11/15

1 اینچ

ریال 2100000

97/11/15

1.4 1 اینچ

ریال 2600000

97/11/15

1.2 1 اینچ

ریال 3400000

97/11/15

2 اینچ

ریال 6600000

97/11/15

1.2 2 اینچ

ریال 13700000

97/11/15

3 اینچ

ریال 27600000

97/11/15

4 اینچ

ریال 35400000

97/11/15